30 روز اول رایگان! 30 روز اول رایگان! 30 روز اول رایگان!

پلان های قدرتمند

(مناسب برای سازمانها)
 • 40 تست ها
 • 1 دقیقه فاصله زمانی بین هر مانیتور
 • مخاطبین نامحدود
 • ایمیل هشدار نامحدود
 • push alertsنامحدود
 • در طول عمر پنل گزارشات را در اختیار داشته باشید
 • پشتیبانی فنی
 • الگوهای هشدار
 • زمانبندی ساعات تعمیرات
 • پروفایل مانیتورینگ
 • وابستگی
 • تخفیف در SMS
USD $
31.95
هرماه
 • اضافه
 • Test: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.20/پیام

پلان های با هزینه

(مشهور با SMEs)
 • 20 تست ها
 • 1 دقیقه فاصله زمانی بین هر مانیتور
 • مخاطبین نامحدود
 • ایمیل هشدار نامحدود
 • push alertsنامحدود
 • در طول عمر پنل گزارشات را در اختیار داشته باشید
 • پشتیبانی فنی
 • الگوهای هشدار
 • زمانبندی ساعات تعمیرات
 • پروفایل مانیتورینگ
 • وابستگی
 • تخفیف در SMS
USD $
15.95
هرماه
 • اضافه
 • Test: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.30/پیام

پلان پایه

استفاده تجاری پایه
 • 10 تست ها
 • 1 دقیقه فاصله زمانی بین هر مانیتور
 • مخاطبین نامحدود
 • ایمیل هشدار نامحدود
 • push alertsنامحدود
 • در طول عمر پنل گزارشات را در اختیار داشته باشید
 • پشتیبانی فنی
 • الگوهای هشدار
 • زمانبندی ساعات تعمیرات
 • پروفایل مانیتورینگ
 • وابستگی
 • تخفیف در SMS
USD $
7.95
هرماه
 • اضافه
 • Test: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.30/پیام

پلان رایگان

(مجانی برای همیشه)
 • 5 تست ها
 • 1 دقیقه فاصله زمانی بین هر مانیتور
 • مخاطبین نامحدود
 • ایمیل هشدار نامحدود
 • 50 push alert در ماه
 • تا یک سال گزارشات را در اختیار داشته باشید
 • پشتیبانی فنی
 • الگوهای هشدار
 • زمانبندی ساعات تعمیرات
 • پروفایل مانیتورینگ
 • وابستگی
 • تخفیف در SMS
مجانی!
 • اضافه
 • تست
 • SMS: USD $0.40/پیام