FREE! trong 30 ngày đầu FREE! trong 30 ngày đầu FREE! trong 30 ngày đầu

Gói cước Power

(thích hợp cho tổ chức lớn)
 • 40 test
 • 1 phút tần suất
 • Không giới hạn các hình thức liên hệ
 • Không giới hạn nhận cảnh báo qua email
 • Không giới hạn nhận cảnh báo push
 • Báo cáo theo Thời gian thực
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Template tin nhắn
 • Lập lịch bảo trì
 • Profile giám sát
 • Hoạt động độc lập
 • Giảm giá cho tin nhắn SMS
USD $
31.95
hàng tháng
 • Dịch vụ công thêm (tùy chọn):
 • Test: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.20/tin nhắn

Gói cước Value

(thường dùng cho các SME)
 • 20 test
 • 1 phút tần suất
 • Không giới hạn các hình thức liên hệ
 • Không giới hạn nhận cảnh báo qua email
 • Không giới hạn nhận cảnh báo push
 • Báo cáo theo Thời gian thực
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Template tin nhắn
 • Lập lịch bảo trì
 • Profile giám sát
 • Hoạt động độc lập
 • Giảm giá cho tin nhắn SMS
USD $
15.95
hàng tháng
 • Dịch vụ công thêm (tùy chọn):
 • Test: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.30/tin nhắn

Gói cước Basic

(áp dụng cho doanh nghiệp thương mại bình thường)
 • 10 test
 • 1 phút tần suất
 • Không giới hạn các hình thức liên hệ
 • Không giới hạn nhận cảnh báo qua email
 • Không giới hạn nhận cảnh báo push
 • Báo cáo theo Thời gian thực
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Template tin nhắn
 • Lập lịch bảo trì
 • Profile giám sát
 • Hoạt động độc lập
 • Giảm giá cho tin nhắn SMS
USD $
7.95
hàng tháng
 • Dịch vụ công thêm (tùy chọn):
 • Test: USD $0.80/test
 • SMS: USD $0.30/tin nhắn

Gói cước miễn phí

(miễn phí vĩnh viễn)
 • 5 test
 • 1 phút tần suất
 • Không giới hạn các hình thức liên hệ
 • Không giới hạn nhận cảnh báo qua email
 • 50 tin báo push/tháng
 • Duy trì báo cáo 1 năm
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • Template tin nhắn
 • Lập lịch bảo trì
 • Profile giám sát
 • Hoạt động độc lập
 • Giảm giá cho tin nhắn SMS
Free!
 • Dịch vụ công thêm (tùy chọn):
 • Test : -
 • SMS: USD $0.40/tin nhắn